Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Birimi

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI;

 1. Kalite Yönetim Direktörü (KYD), Kalite Yönetim Birimi sorumlusu olarak çalışır. Kalite Yönetim Biriminde kalite konusunda deneyimli çalışanlar görevlendirilir.
 2. Hastanemizde HKS’ye göre KYB kurulmuş, teknik donanımı (bilgisayar, yazıcı, telefon, faks vb.) sağlanmıştır.
 3. Kalite Yönetim Direktörü;  SKS çerçevesinde belirlenen tüm komitelere (Hasta Güvenliği Komitesi,  Çalışan Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi ve Eğitim Komitesi vb.) üye olarak katılır. Komitelerde Hizmet Kalite Standartlarına yönelik çalışmaların koordinasyonunda görev alır.
 4. SKS çerçevesinde yürütülen tüm çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 5. SKS’larına  yönelik düzenlemeleri gösteren SKS uyum rehberini hazırlar.
 6. Bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışılarak bölümlerin SKS yönelik, mevcut durumu; hedefler, öz değerlendirme sonuçları, DÖF, güvenlik raporlandırma, istatistiki veriler, eğitim, enfeksiyon oranları, el hijyeni uyumu, indikatör hedefleri, vb. sonuçları  Üst yönetim, bölüm yöneticileri, bölüm kalite sorumlularının katılımıyla her dönem en az bir kez olmak üzere değerlendirir, gerekli iyileştirme faaliyetleri başlatır.
 7. Öz Değerlendirme Prosedürüne göre her dönem en az bir kez olmak üzere öz değerlendirme yapılır. Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar üst yönetime rapor edilir. Gerekirse düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.
 8. Hasta ve çalışan memnuniyet anketlerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen dönemlerde, anket uygulama rehberine göre,  anket uygulama konusunda eğitim alan personeller tarafından yapılmasını sağlar.
 9. Anket sonuçları kalite yönetim birimi tarafından raporlandırılır. Rapor sonuçları her dönem için en az 1 kez olmak üzere üst yönetim ile birlikte değerlendirilir. Değerlendirme sürecine gerekirse ilgili bölüm sorumluları da dahil edilir. Anket sonuçlarına göre gerekli düzeltici, önleyici faaliyetler başlatılır.
 10. Yazılı düzenlemeler, Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre yürütülür.
 11. Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgilerin değerlendirilmesini sağlar.
 12. Hasta, hasta yakınları ve çalışanların görüşlerinin değerlendirmesini, üst yönetime raporlandırılmasını ve gerekli DÖF’ in yürütülmesini takip eder.
 13. Güvenlik raporlama Sisteminin kurulmasını, bildirimlerin Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu ile yapılmasını sağlar. Bildirimleri değerlendirilerek Güvenlik Raporlama Sistemi İzleme Formuna kaydeder ve ilgili komitelere iletir. Komiteler tarafından yapılan başlatılan düzeltici önleyici faaliyetler ve olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları değerlendirilerek takip edilir.
 14. KYB, SKS göre kurumun mevcut durumunu (hedefler, öz değerlendirme sonuçları, güvenlik raporlandırma, komite çalışma raporları, DÖF raporları, indikatör sonuçları, memnuniyet raporları vb.)  tespit ederek, iyileştirme alanlarını belirler ve üst yönetime raporlar.
 15. Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve diğer mevzuatlarına göre yapılması gereken çalışmaları yürütür.

23 Mart 2022